Reklamační řád


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.kfp.cz provozovaného firmou KFP - Kořený Fichtner Pavlásek s.r.o. (dále jen prodejce).

1.2

Tímto reklamačním řádem se řídí prodejce i kupující.

1.3

Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit originální záruční list výrobce.

1.4

Záruční list je vždy u zboží, u kterého je nutné evidovat výrobní číslo k uplatnění reklamace (telefon apod.) a je potřeba při příjmu do reklamačního řízení. U zboží, kde není potřebná evidence výrobního čísla, slouží k uplatnění záruky daňový doklad, případně dodací list.

1.5

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

2.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

2.1

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1

Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v záručním listě. Není-li uvedena, je záruční doba 24 měsíců dle zákona. Uvedené záruční doby jsou určeny pro spotřebitele, pro nikoli spotřebitele mohou být záruční doby rozdílné. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době začíná běžet nová záruka.

3.2

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.3

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Platí pro spotřebitele. Pro kupujícího, který není spotřebitelem se záruční doba neprodlužuje.

3.4

Pro záruční opravu stačí reklamovaný výrobek a řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad prokazující nákup dané věci v našem obchodě a dostatečnou identifikaci věci.

3.5

Prodejce po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí zboží buď osobně, nebo zboží zašle po dohodě kupujícímu zpět.

3.6

Záruka se vztahuje na vady, nevztahuje se na životnost či opotřebení v důsledku používání.

3.7

Jedná-li se o reklamaci opravy záručního servisu, jedná se o další záruční opravu výrobku.

3.8

Dojde-li u výrobku k výměně za nový nesčítají se opakované závady u starého a nového výrobku.

3.9

Při neoprávněné reklamaci se neprodlužuje doba záruky o dobu strávenou v reklamačním řízení.

4.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

4.1

Reklamaci vyřizuje přímo prodejce.

4.2

Nebude-li dodržen postup vyřízení reklamace v odkazu v bodě 4.2 stíží se tím zdárné vyřízení reklamace a zboží může být zasláno zpět bez opravy, pokud nebude dostatečně zřejmý projev vůle kupujícího uplatnit reklamaci.

4.3

Reklamace je považována za vyřízenou dnem, kdy má kupující možnost ji převzít. Prodávající je vázán volbou zákonné možnosti vyřízení reklamace, kterou kupující zvolí při jejím uplatnění.

4.4

Požaduje-li zákazník odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.6 a 5.8 je nutné toto oznámit již před samotnou reklamací. Je-li nárok oprávněný prodejce provede pouze posouzení závady, poslední závada se již neopravuje. Dojde-li k opravě poslední závady zákazník tím souhlasí s řešením reklamace formou opravy.

4.5

Reklamace musí být doloženy řádně vyplněnými reklamačními protokoly. V originálním vyhotovení a musí z nich být patrná závada (její jasné znění), servisní zásah a doba reklamace.

4.6

Vrácení kupní ceny se řeší formou dobropisu bankovním převodem nebo osobně hotovostní platbou.

5.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

5.1

Kupující je povinen zboží dodané prodejcem prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

5.2

Shledá-li v průběhu záruční doby kupující na zboží vadu, může využít následující možnosti.

5.2.1

Oznámí neprodleně skutečnost reklamačnímu oddělení prodejce a to buď emailem, písemně na adresu prodejce nebo telefonicky.

5.3

Zachovat kompletnost zboží. Tzn. neztratit dokumentaci či další doplňkové komodity, které byly obsaženy v originálním balení dodaném prodávajícím (platí zejména v případě vrácení zboží spotřebitelem ve 14-ti denní lhůtě, pro ostatní případy se doporučuje).

5.4

Po záruční opravě si kupující zboží vyzvedne po dohodě a bez zbytečných odkladů.

5.5

Po opakované záruční vadě vzniká kupujícímu právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu za nové bezvadné zboží. Ustanovení se vztahuje pro spotřebitele. Kupující nikoli spotřebitel má stejný právní nárok pouze v případě, že výrobce existuje, dodává náhradní díly a je zajištěn záruční servis.

5.6

Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny věci, na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu za nové bezvadné zboží. Ustanovení se vztahuje pro spotřebitele. Kupující nikoli spotřebitel má stejný právní nárok pouze v případě, že výrobce existuje, dodává náhradní díly a je zajištěn záruční servis.

5.7

Za opakovaný výskyt vad (vícenásobnou vadu) se dle judikatury považují tři stejné nebo čtyři jakékoli uznané vady.

5.8

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu dopravného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). Ustanovení se vztahuje pro spotřebitele. Kupující nikoli spotřebitel si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

5.9

Dle §53, odst.7 a §54 občanského zákoníku má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů od doručení zboží. Zboží na které chcete uplatnit zmíněné právo musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí nést známky použití nebo poškození, kompletní (tzn. příslušenství, záruční list, návod atd). Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem.

6.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

6.2

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající se spotřebitelem jinak. Doba odstranění vady je určena pro spotřebitele, pro kupujícího, který není spotřebitelem není délka vyřízení reklamace pevně stanovena (jedná se o nezbytně dlouhou dobu).

6.3

Dobou reklamace se rozumí doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy měl možnost věc převzít.

7.

NEMOŽNOST UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

7.1

Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.

7.2

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí, pro které je věc určena.

7.3

Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.

7.4

Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

7.5

Zboží bylo poškozeno živly.

7.6

Mechanickým poškozením výrobku tj. ulomením, pádem, vlhkostí apod.

8.

ZÁVĚR

8.1

Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle platných zákonů, norem a předpisů.

8.2

Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

8.5

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 11. 2007.

| Tisk | Nahoru |